POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I.                   Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Davide Lifestyle sp. z o.o. z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3 w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000459204 i posługująca się numerem NIP 8992694368, zwana dalej „Spółką”. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@davide.pl

 

II.                 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pani/Pan wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 

W celu rejestracji przez Pana/Panią konta przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

    płeć,

    imię,

    nazwisko,

    adres e-mail

    data urodzenia (podanie daty urodzenia jest dobrowolne).

 

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

W celu realizacji złożonego przez Pana/Panią zamówienia przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

    imię i nazwisko,

    adres zamieszkania,

    numer telefonu,

    adres e-mail

    numer zamówienia

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

W celu rozpatrzenia zwrotu przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

      imię i nazwisko,

      adres zamieszkania,

      numer telefonu,

      adres e-mail,

      numer zamówienia,

      ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

W celu przesyłania newslettera przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

    adres e-mail,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest informowanie klienta o aktualnych promocjach, kampaniach reklamowych, dostawie nowych towarów).

 

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

    imię i nazwisko,

    firma,

    adres zamieszkania lub adres siedziby,

    numer NIP,

    numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

 

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

      imię i nazwisko,

      adres e-mail,

ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pani/Pan np. sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pan danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

 

W celu udzielenia rabatu (po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

    imię,

    data urodzenia,

    adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

    imię i nazwisko lub ewentualnie firmę,

    adres zamieszkania

    numer NIP,

    adres e-mail,

    IP,

    numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

 

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

 

 

III.      Cookies

1.      Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a).

2.      Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pani/Pana tożsamości.

3.      Pani/Pana przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pani/Pana urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pani/Pan sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

4.      Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

 

IV.               Prawo wycofania zgody

1.      Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2.      Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

      wysłać maila bezpośrednio do Spółki na adres biuro@davide.pl lub

      kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.

3.      Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

V.                 Wymóg podania danych osobowych

1.      Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usługi.

2.      Aby zrealizować zamówienie, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć i wykonać umowy.

3.      Aby zarejestrować konto w sklepie internetowym, konieczne jest podanie płci, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail – bez tych danych nie jesteśmy w stanie zarejestrować konta.

4.      Aby mogła/mógł Pani/Pan otrzymywać od Spółki newsletter konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie wysyłać informacji o aktualnych promocjach, nowościach w sklepie.

 

 

VI.               Odbiorcy danych osobowych

1.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji złożonego zamówienia mogą być inne podmioty współdziałające ze Spółką w świadczeniu przez niego usług na rzecz klientów, w szczególności firmy kurierskie oraz firmy obsługujące płatności elektroniczne.

2.      Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

VII.            Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

VIII.         Okres przetwarzania danych osobowych

1.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2.      Pani/Pana dane osobowe podane w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody, a w przypadku braku takiego odwołania przez okres 5 lat.

3.      Okres, o którym mowa w pkt 3, liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pani/Pana z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

4.      Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pani/Pan zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pani/Pan błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

IX.               Uprawnienia podmiotów danych

1.      Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:

      dostępu do swoich danych osobowych;

      sprostowania danych osobowych;

      usunięcia danych osobowych;

      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

      sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

      przenoszenia danych osobowych.

2.      Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3.      Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4.      Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Musi Pani/Pana jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

      istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub

      istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.      Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pan danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6.      Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

      wysłanie maila bezpośrednio do Spółki na adres biuro@davide.pl lub

      kliknięcie linku w wiadomości e-mail, dołączonego na końcu wiadomości.

 

X.                 Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XI.               Postanowienia końcowe

1.      W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2.      O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pani/Pan powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

3.   Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.05.2020 r.